نویسنده = میلاد رحیمی
Investigation of degradation of Zagros mountainous natural landscape (Sanandaj)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4459-4467

10.22034/jess.2022.141184

فرزام فاروقی؛ میلاد رحیمی


کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی)

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3549-3555

علی قمی اویلی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حسن طالبیان؛ هانس کناپ؛ میلاد رحیمی


مدل ریاضی کیفیت بصری سیمای سرزمین در شناسایی اهداف بوم‌گردی حوضه هراز

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3031-3039

میلاد رحیمی؛ کبری مل حسینی دارانی؛ مریم کیانی صدر