نویسنده = جلیلیان، محمدمهدی
مقایسه شاخص های زیست محیطی در تولید نان سنگک و لواش در شهرستان اسلام آباد غرب، کرمانشاه

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3198-3203

محمدمهدی جلیلیان؛ کامران خیرعلی پور؛ اسماعیل میرزایی قلعه