نویسنده = اسماعیل زاده، نادیا
ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ناشی از نیترات آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بستان آباد در سال 1396

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3390-3395

غلامحسین صفری؛ بهزاد محمدی؛ مریم فرج زاده؛ نادیا اسماعیل زاده