نویسنده = مریم محمدزاده شیشه گران
بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3913-3926

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران


امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3327-3335

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه