نویسنده = مینا امانی
Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3793-3802

مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محسن سبزی نوجه ده