نویسنده = مهدی نیاجلیلی
بررسی تاثیر مقدار کارکرد خودرو بر روی آلاینده های CO و HC در خروجی موتور خودروهای بنزینی و گازسوز

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4305-4310

مهدی نیاجلیلی؛ حسین مرادی؛ علی کوچکی نژاد؛ عباس حیدری پاشاکی


بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3383-3389

مهدی نیاجلیلی؛ امیررضا نعمتی؛ حسین بخشی زاده کلوری؛ علی کوچکی نژاد