نویسنده = آقامیر محمد علی، فاطمه سادات
نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3613-3625

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ صبا خلج؛ فاطمه سادات آقامیر محمد علی