نویسنده = رضا میرزایی
مطالعه پارامترهای فیزیکو شیمیایی به منظور شناسایی وحفاظت رودخانه قره چای

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4293-4304

رضا میرزایی؛ علیرضا محرابیان؛ حدیث زارعی


اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3434-3440

رضا میرزایی؛ حدیث زارعی؛ میترا طلایی