نویسنده = کریمی، آزاده
ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4324-4338

امیرعلی برومند؛ آزاده کریمی؛ حسین یزدان داد


بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3419-3433

امیرعلی برومند؛ آزاده کریمی