نویسنده = محمد حسن یزدانی
بررسی تحولات مورفولوژی شهری با رویکرد کالبدی- فضایی (مطالعه موردی: شهراردبیل)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7919-7930

10.22034/jess.2023.398055.2036

شلاله قهری؛ محمد حسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8046-8053

10.22034/jess.2023.393538.2006

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمد حسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی


بررسی و ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل با تاکید بر رویکرد توانمندسازی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7659-7678

10.22034/jess.2023.387314.1981

ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6366-6372

10.22034/jess.2022.357246.1855

محمد حسن یزدانی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


سنجش آلودگی صوتی شهراردبیل با بهره گیری از مدلCOPRAS در راستای بهبود وضعیت محیط زیست شهری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6032-6040

10.22034/jess.2022.332874.1742

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


جدایی گزینی شهرها و مصرف گرایی نمادین چالشی فراروی محیط زیست شهری

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4588-4596

10.22034/jess.2022.144205

مریم جامی اودولو؛ محمد حسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4375-4381

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم با بهره گیری از مدل PROMETHEE

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 4093-4099

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید19 در راستای تحقق شهر سبز

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3704-3709

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی