نویسنده = ژیلا فرزانه سادات زارنجی
ارزیابی ورودی های شهر اردبیل، با تاکید بر بُعد زیبایی شناختی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8046-8053

10.22034/jess.2023.393538.2006

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمد حسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده حیوان آزاری در محیط شهری

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6928-6935

10.22034/jess.2022.333151.1743

رسول عباسی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6366-6372

10.22034/jess.2022.357246.1855

محمد حسن یزدانی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


سنجش آلودگی صوتی شهراردبیل با بهره گیری از مدلCOPRAS در راستای بهبود وضعیت محیط زیست شهری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6032-6040

10.22034/jess.2022.332874.1742

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پرازدحام شهراردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4375-4381

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر اردبیل با رویکرد شهر سالم با بهره گیری از مدل PROMETHEE

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 4093-4099

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


سنجش پایداری زیست محیطی شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید19 در راستای تحقق شهر سبز

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3704-3709

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی