نویسنده = علیرضا محمدی
Assessing the status of primary health care (PHC) in the suburbs of Ardabil

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8191-8196

10.22034/jess.2023.386008.1973

ابراهیم علیپور؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


بررسی و ارزیابی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل با تاکید بر رویکرد توانمندسازی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7659-7678

10.22034/jess.2023.387314.1981

ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


سنجش تاب‌آوری نهادی-سازمانی شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6568-6578

10.22034/jess.2022.371022.1912

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی