نویسنده = عطلا غفاری گیلانده
تحلیل فضازمانی بیماری های تنفسی در شهر تهران با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7890-7899

10.22034/jess.2023.394179.2011

قاسم فتحی؛ علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده