نویسنده = شریفیان بهرمان، ابوالفضل
اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6023-6031

10.22034/jess.2022.332855.1740

سهیلا یوسف وند؛ حسین بارانی؛ مژگان سادات عظیمی؛ حمید نیک نهاد؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان


تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول گرادیان چرایی دام (مطالعه موردی: ‌شوره‌زارهای اینچه، استان گلستان)

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4140-4148

ابوالفضل شریفیان بهرمان؛ الهه سادات حسینی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ حمید سیروسی


بررسی ویژگی‌های عملکردی خاک تحت تاثیر مدیریت چرایی مختلف (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی سهند، استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3845-3853

اسفندیار جهانتاب؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مرتضی مفیدی چلان؛ وحید کریمیان؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان