نویسنده = پاشازاده، اصغر
سنجش تاب‌آوری نهادی-سازمانی شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6568-6578

10.22034/jess.2022.371022.1912

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6210-6219

10.22034/jess.2022.366824.1895

حبیب ابراهیم پور؛ منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده