نویسنده = رضا تمرتاش
ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3834-3844

فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ قدرت الله حیدری