نویسنده = رضا طالبی فرد
پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3945-3955

اشکان شفیعی؛ رضا طالبی فرد؛ افشین یگانه؛ آذر بکایی