نویسنده = بادام فیروز، جلیل
ارزیابی اقتصادی کارکرد تولید علوفه و محصولات زراعی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3870-3877

جلیل بادام فیروز؛ اردوان زرندیان؛ لیلا شریفی


ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تفرجی پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3985-3993

جلیل بادام فیروز؛ اردوان زرندیان؛ لیلا شریفی