نویسنده = سلیمانپور دیزج، سحر
ترکیبات بیوشیمیایی و نقش بازدارندگی اسانس گیاه درمنه A. fragrans Willd بر سویه‌های آسپرژیلوس فلاووس به عنوان بیماری غذازاد در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3854-3860

مهدی یونسی حمزه خانلو؛ بیوک آقا فرمانی؛ محمد اسماعیلپور؛ سحر سلیمانپور دیزج؛ مریم خلیلی