نویسنده = صفاپور، قاسم
مدل‌سازی توزیع طبقات قطری گونه بلوط و توده‌ جنگلی در ارسباران (ایلگنه‌چای)

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4256-4265

راهله استاد هاشمی؛ رضا اخوان؛ عظیم عباسلو؛ قاسم صفاپور