نویسنده = حامد کرمی
بررسی میزان قند ارقام مختلف سیب زمینی در حین برداشت

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7431-7436

10.22034/jess.2022.359934.1862

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


ارزیابی توانایی بینی الکترونیکی در تشخیص زمان رسیدگی گردو

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7004-7010

10.22034/jess.2022.356524.1848

امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی؛ علی خرمی فر


بررسی تغییرات چقرمگی سیب زمینی در دوره انبارمانی

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7080-7086

10.22034/jess.2022.361166.1869

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


بررسی امکان تشخیص ارقام میوه هلو به وسیله بینی الکترونیک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6351-6357

10.22034/jess.2022.356357.1846

امیرحسین افکاری سیاح؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


کاربرد بینی الکترونیک در طبقه بندی فلفل خوراکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5139-5148

10.22034/jess.2022.333771.1745

منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ منصور احمدی پیرلو


طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4230-4237

علی خرمی فر؛ منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ عارف مردانی کرانی