نویسنده = دادپور، محمدرضا
تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس‌زایی و باززایی پیازچه از بافت آندوسپرم گیاه موسیر

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6447-6455

10.22034/jess.2022.370420.1906

امین جهانیان؛ علیرضا مطلبی آذر؛ جابر پناهنده؛ محمدرضا دادپور


تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4688-4696

10.22034/jess.2022.144657

مریم عبدالعلی پور؛ محمدرضا دادپور؛ باقر افتخاری سیس؛ علیرضا مطلبی آذر


بهبود پرآوری پایه MM106 سیب با کاربرد سایتوکینین های BAP و TDZ

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4411-4418

مهدیه رضایی تبار؛ محمدرضا دادپور