نویسنده = علیرضا مطلبی آذر
تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس‌زایی و باززایی پیازچه از بافت آندوسپرم گیاه موسیر

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6447-6455

10.22034/jess.2022.370420.1906

امین جهانیان؛ علیرضا مطلبی آذر؛ جابر پناهنده؛ محمدرضا دادپور


شناسایی گیاهان سماق متحمل به کم آبی با استفاده از پارامترهای فلورسانس کلروفیل

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6741-6747

10.22034/jess.2023.380072.1952

زینب صباغ نیا؛ منصور مطلوبی؛ علیرضا مطلبی آذر


تاثیر نانوذرات کربنی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی سیب گوشت قرمز و مالینگ مرتون

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4688-4696

10.22034/jess.2022.144657

مریم عبدالعلی پور؛ محمدرضا دادپور؛ باقر افتخاری سیس؛ علیرضا مطلبی آذر