نویسنده = افکاری سیاح، امیرحسین
ارزیابی توانایی بینی الکترونیکی در تشخیص زمان رسیدگی گردو

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7004-7010

10.22034/jess.2022.356524.1848

امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی؛ علی خرمی فر


بررسی امکان تشخیص ارقام میوه هلو به وسیله بینی الکترونیک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6351-6357

10.22034/jess.2022.356357.1846

امیرحسین افکاری سیاح؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


شناسایی و طبقه بندی ارقام مختلف انگور با استفاده از برگ ارقام بوسیله ماشین بویایی

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4382-4389

امیرحسین افکاری سیاح؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی