نویسنده = حسین نظم فر
بررسی نقش پارک های شهری در آرامش شهروندان با رویکرد افزایش سلامت روان

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8440-8429

10.22034/jess.2023.400735.2051

حسین نظم فر؛ نرجس سادات برکباف؛ داود وفاداری کمارعلیا


بررسی تاثیر فضاهای سبز شهری بر سلامت روان شهروندان در دوران پساکرونا

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7808-7824

10.22034/jess.2023.381453.1957

حسین نظم فر؛ داود وفاداری کمارعلیا


تحلیلی بر آسیب‌پذیری شهر کرمانشاه در برابر خطر زلزله با تأکید بر رویکرد‌ تاب‌آوری

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6338-6350

10.22034/jess.2022.355794.1852

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ صیاد اصغری سراسکانرود


تحلیل عدالت فضایی در توزیع کاربری اراضی در محلات شهر تبریز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6092-6104

10.22034/jess.2022.346153.1804

حسین نظم فر؛ روح اله میرزازاده؛ ابوالفضل قنبری


ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج گانه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4580-4587

10.22034/jess.2022.143872

فاطمه صفاری؛ حسین نظم فر