نویسنده = کرمی، حامد
بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8223-8228

10.22034/jess.2023.409312.2095

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7295-7304

10.22034/jess.2022.318510.1694

منصور راسخ؛ فریبا علی محمدی سراب؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ولی رسولی شربیانی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی


شناسایی و طبقه بندی ارقام مختلف انگور با استفاده از برگ ارقام بوسیله ماشین بویایی

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4382-4389

امیرحسین افکاری سیاح؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی