نویسنده = راضیه پوردربانی
مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی انار سالم با انار سرمازده

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 9209-9201

10.22034/jess.2023.425397.2174

سیدعلی موسوی؛ راضیه پوردربانی؛ سجاد سبزی


بررسی اثرات آسیب مکانیکی بر خواص کیفی میوه کیوی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8313-8321

10.22034/jess.2023.404299.2064

سجاد ابراهیمی؛ راضیه پوردربانی؛ سجاد سبزی


Non-destructive Estimation of Chemical Properties in Braeburn Apple using Convolutional Neural Network

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4753-4761

10.22034/jess.2022.144734

راضیه پوردربانی؛ سجاد سبزی؛ فرزاد ازادشهرکی