نویسنده = ازادشهرکی، فرزاد
Non-destructive Estimation of Chemical Properties in Braeburn Apple using Convolutional Neural Network

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4753-4761

10.22034/jess.2022.144734

راضیه پوردربانی؛ سجاد سبزی؛ فرزاد ازادشهرکی