نویسنده = مریم کریمیان بستانی
تحلیل فضاهای گردشگری شهر اردبیل با تاکید بر شاخص‌های گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4779-4786

10.22034/jess.2022.144761

محسن صادقی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


شناسایی پیشران‌های ارتقای مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: پهنه‌های شمال شرقی و مرکزی شهر تهران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4597-4607

10.22034/jess.2022.144213

قنبر آدینه وند؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی