نویسنده = محمدحسن یزدانی
ارزیابی نقش هنرعمومی در ارتقاء هویت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان در شهر اردبیل

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7011-7023

10.22034/jess.2022.358134.1857

محمدحسن یزدانی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ شیوا ولایتی؛ سمیرا سعیدی زارنجی


سنجش تاب‌آوری نهادی-سازمانی شهر اردبیل در برابر مخاطرات محیطی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6568-6578

10.22034/jess.2022.371022.1912

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


ارزیابی پایداری توسعه شهری بر مبنای دیدگاه نوشهرگرایی (نمونه موردی: شهرک پرواز تبریز)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6715-6729

10.22034/jess.2023.380065.1950

معصومه قاسمی خویی؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی؛ رسول قربانی