نویسنده = سلطانی، فخرالدین
شناسایی مهمترین تغییرات اقلیمی موثر بر امنیت ملی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4697-4705

10.22034/jess.2022.144658

فخرالدین سلطانی؛ مرتضی فلاح نژاد؛ یداله راشدی