کلیدواژه‌ها = Algae
life cycle assessment of biodiesel production from algae

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 8202-8206

10.22034/jess.2023.388746.1987

غلامحسین جعفری؛ فرزاد ناصری مغانلو