کلیدواژه‌ها = "کاربری اراضی"
تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2114-2122

نازنین ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی