کلیدواژه‌ها = شاخص کیفیت هوا
ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2448-2457

حمیدرضا رحمانی؛ بهمن زمانی کبرابادی


تعیین شاخص کیفیت آلودگی هوا بر اساس ذرات معلق و پهنه بندی آن در پایانه های متروی تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1160-1168

آذرنوش رحیمی؛ آزیتا بهبهانی؛ نبی اله منصوری؛ علی عظیمی