کلیدواژه‌ها = پایداری
تحلیل نقشه دانش پایداری و تاب‌آوری و ارائه چارچوبی برای اجرای مشترک آن

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6816-6824

10.22034/jess.2023.379685.1945

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا تابش؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ سیدعلی جوزی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی


بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1236-1249

محمد عزیزی؛ حیدر اسماعیل پور؛ سعید مظلومیان