کلیدواژه‌ها = nickel
Effect of pH in Biosorption of Nickel from Aqueous Solutions by Using of Microbial and Biomass of Derived from Plants

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3485-3493

مهدی نژادنادری؛ حمید گوران اوریمی


استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2757-2765

نسرین محصل اخلاقی؛ وحید نصراله تبار آهنگر؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید مهدی برقعی؛ سمیه سعدی