کلیدواژه‌ها = Remote sensing
Urmia Lake Drying Process Modeling Based On Remotely Sensed Images and Artificial Neural Networks

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6796-6801

10.22034/jess.2022.341896.1780

جواد طریقی؛ وحید صادقی؛ امیر حامدپور


بررسی پتانسیل تصاویر سنتینل-2 در برآورد زی‌توده جنگلی

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7149-7157

10.22034/jess.2023.388993.1988

سعید ورامش؛ سهراب محترم عنبران


پایش تغییرات پوشش سرزمین تالاب شور گلپایگان با استفاده از مدلساز تغییر سرزمین (1972-2018)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4564-4579

10.22034/jess.2022.143871

شریف جورابیان شوشتری؛ جابر اعظمی؛ معصومه فروغی


بررسی تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سرخ آباد

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1918-1926

سیده فریبا حسینی؛ مهرداد خانمحمدی