کلیدواژه‌ها = تولید ناخالص داخلی
تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1614-1622

محسن صالحی کمرودی؛ اسمعیل ابونوری