کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2220-2231

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


رخداد فرین بارشی فصل زمستان برروی ناهمواری های زاگرس در غرب ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1350-1362

مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی