کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2232-2243

رضوان سلامی ابیانه؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری


‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری