کلیدواژه‌ها = "گردشگری"
سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6210-6219

10.22034/jess.2022.366824.1895

حبیب ابراهیم پور؛ منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده


مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 659-672

فائزه چهرآذر؛ مهرداد نهاوندچی؛ جهانبخش بالیست؛ محمد جواد امیری