کلیدواژه‌ها = Date
Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3803-3813

عبدالرضا برجی آبادی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمود احمدپور برازجانی