کلیدواژه‌ها = "مدیریت پسماند"
شناسایی پیشران‌های ارتقای مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: پهنه‌های شمال شرقی و مرکزی شهر تهران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4597-4607

10.22034/jess.2022.144213

قنبر آدینه وند؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1993-2002

سیدحسن موسوی؛ سعیده بیگدلو؛ مظاهر معین الدینی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا میرزاحسینی


تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1250-1260

زهرا نگارش؛ زهرا قاسمی دستگردی


بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 693-700

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان