کلیدواژه‌ها = "توسعه پایدار"
بررسی شاخص‌های پایداری زیست محیطی و ارتباط آن با معدن

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7264-7272

10.22034/jess.2023.382330.1962

محمد جواد عبدالملکی؛ مرجان سالاری؛ سمیه عبدالملکی


سنجش وضعیت زیست‌پذیری و گردشگری پایدار شهر اردبیل و رابطه بین آنها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6210-6219

10.22034/jess.2022.366824.1895

حبیب ابراهیم پور؛ منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده


سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1899-1906

حمزه آراسته؛ آمنه حسن زهی؛ انسیه ولی


توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1029-1043

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی