کلیدواژه‌ها = "
سنجش توسعه میان افزا در شهررشت بر مبنای شاخص های (کالبدی و جمعیتی)

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8276-8283

10.22034/jess.2023.381537.1959

مریم علیپور کلسرکی؛ محمدتقی معصومی؛ رسول صمدزاده


بررسی خواص کیفی چغندرقند با استفاده از تصویربرداری فراطیفی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8284-8298

10.22034/jess.2023.407305.2083

عبداله گلمحمدی؛ سید محسن مولایی؛ محمد طهماسبی


بررسی نقش پارک های شهری در آرامش شهروندان با رویکرد افزایش سلامت روان

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8440-8429

10.22034/jess.2023.400735.2051

حسین نظم فر؛ نرجس سادات برکباف؛ داود وفاداری کمارعلیا


شاخص‌های برآورد و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7499-7516

10.22034/jess.2022.352768.1830

محمد پورالخاص نوکنده یی؛ ویدا امان جهانی؛ زینب حزباوی؛ رئوف مصطفی زاده


بررسی آماری و همدیدی بارش های فوق سنگین استان گیلان

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5682-5695

10.22034/jess.2022.348175.1813

بتول زینالی؛ سمیرا مینائی؛ مهدی فروتن