کلیدواژه‌ها = "سازه‌های آبی تاریخی"
تحقق امنیت آبی در سازه‌های آبی تاریخی شهرهای کویری(مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1512-1522

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ حسین زکی زاده