کلیدواژه‌ها = "ارزیابی اثرات اجتماعی"
مکانیابی احداث سد مخزنی لاسک بر پایه ارزیابی اثرات اجتماعی با تکنیک FTOPSIS و مدل FANN در نرم‌افزار MATLAB

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1685-1695

انوشیروان محمدی نژاد؛ سید علی جوزی؛ حسن کریم زادگان