کلیدواژه‌ها = "تغییر کاربری اراضی"
تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2569-2580

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ هادی جاویدی شیروان