کلیدواژه‌ها = "مدل گردش عمومی جو"
شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2791-2800

امیرمحمد آخوندی خلفی؛ رفعت زارع بیدکی؛ سیده روزیتا فاضلی عطار


ارزیابی خشکسالی استان گیلان در دوره 2030-2011 با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2628-2635

لادن کاظمی راد؛ حسین محمدی؛ طوبی عابدی