کلیدواژه‌ها = "شبکه عصبی مصنوعی"
امکان سنجی توانایی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های ژنتیک در طبقه بندی اجزای توده دانه گندم به کمک پردازش ویدیو

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4957-4968

10.22034/jess.2022.150329

سعید آقاعزیزی؛ منصور راسخ؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ترحم مصری گندشمین؛ محمدحسین کیانمهر


طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4230-4237

علی خرمی فر؛ منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ عارف مردانی کرانی